WAO / WIA

Herkeurde WAO’ers krijgen eind februari ‘brugbaan’ – 15 februari 2008

WAO
Vanaf eind februari 2008 kunnen herkeurde WAO’ers, arbeidsongeschikte zelfstandigen (WAZ) en jonggehandicapten (Wajong) aan de slag via een zogeheten brugbaan. Werkgevers kunnen voor de mensen die ze op een brugbaan in dienst nemen, maximaal een jaar lang een subsidie van hoogstens 50 procent van het minimumloon krijgen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat uitkeringsinstituut UWV vanaf 1 januari herbeoordeelde arbeidsongeschikten via de gesubsidieerde arbeidsplaatsen aan het werk zou helpen. Maar het kabinet kon volgens een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken pas vrijdag besluiten dat de 10.000 brugbanen er kunnen komen, omdat er aanpassingen in het plan nodig waren na kritiek van de Raad van State.

Al in het regeerakkoord hadden CDA, PvdA en ChristenUnie afgesproken om 10.000 brugbanen te creëren voor herbeoordeelde arbeidsongeschikten die na twaalf maanden nog geen uitzicht hebben op werk.

De bedoeling is van de mensen die via de gesubsidieerde arbeidsplaats aan de slag komen, uiteindelijk de helft een ‘normale’ baan bemachtigt.

Bron: De Volkskrant

WIA moet van FNV weer op de schop – 6 februari 2008
De WIA is toe aan een grote reparatiebeurt, vindt vakcentrale FNV.
De nieuwe arbeidsongeschiktheidswet, die in 2006 in de plaats kwam van de WAO, is te rigide en er wordt te weinig gedaan om werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, aan het werk te houden.

De keuringsregels moeten worden bijgesteld.
Die conclusie trekt de vakcentrale uit de reacties die zij kreeg tijdens de WIA-meldweek die de FNV onlangs heeft gehouden.
Bijna driehonderd mensen vertelden hun ervaringen met de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). “De uitkomsten zijn treurigmakend”, stelt de FNV. Van de mensen die voor minder dan 80 procent zijn afgekeurd, hebben vier op de vijf het werk (nog) niet hervat. Veel gedeeltelijk arbeidsongeschikten zijn ontslagen of krijgen geen loon meer hoewel zij formeel nog wel een arbeidscontract hebben. Ruim driekwart van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten zegt er in inkomen op achteruit te zijn gegaan. Eenvijfde ging er zelfs meer dan 40 procent op achteruit.

35-minners
Van de mensen die reageerden was 40 procent voor minder dan 35 procent afgekeurd. Deze “35-minners” hebben geen recht op een uitkering en worden geacht in dienst te blijven van hun werkgever. Maar slechts 17 procent was na de keuring weer aan het werk. Voor mensen die tussen de 35 en 80 procent zijn afgekeurd, is het ook belangrijk dat zij aan het werk gaan of blijven. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte krijgt voor het deel dat hij is afgekeurd een uitkering van 70 procent van het laatst verdiende salaris. Voorwaarde is dat hij voldoende werkt. Zodra iemand minder dan de helft van zijn mogelijkheden benut, zakt de uitkering naar 70 procent van het minimumloon.

Strengere keuringsregels
De FNV vindt dat de strengere keuringsregels, die bij de invoering van de WIA van kracht werden, moeten worden teruggedraaid. Werkgevers, uitkeringsinstantie UWV en het Centrum voor Werk en Inkomen moeten meer doen om “35-minners” aan het werk te houden. Ook wil de vakcentrale dat de bepaling wordt geschrapt waardoor gedeeltelijk arbeidsongeschikten na verloop van tijd kunnen terugvallen op een uitkering op minimumniveau.

BRON NU.nl