V N Verdrag

Positie mensen met een beperking verbeteren (VN-verdrag Handicap)

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.
De Rijksoverheid zet zich hiervoor in.
Bijvoorbeeld door te voorkomen dat scholen of werkgevers mensen met een beperking uitsluiten.

Voorschriften VN-verdrag Handicap.
In het VN-verdrag Handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.
Het draait om alle mogelijke onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.
Zoals werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding.
Het gaat daarbij om mensen met langdurige lichamelijke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. In het verdrag staan geen nieuwe rechten.

VN-verdrag Handicap geldig in Nederland.
Om het verdrag geldig te maken (ratificeren) in Nederland heeft het parlement twee wetten aangenomen.
Namelijk een wet om het verdrag goed te keuren en een wet om het verdrag uit te voeren.

Daarom is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) aangepast.
U leest hier meer over op de pagina  Gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte.
En de Kieswet is gewijzigd.
Hierin staat nu dat stemlokalen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Uitvoering VN-Verdrag Handicap.
In Nederland is al veel geregeld zodat mensen met een beperking kunnen meedoen.
Maar het kan nog beter. Dat kan bijvoorbeeld hierdoor:

Gemeenten maken balies waar ook mensen in een rolstoel overheen kunnen kijken.
. Het aanpassen van een werkplek.
. Een restaurant zorgt voor een menukaart in braille.
. Onderwijs is toegankelijk voor leerlingen met een beperking.
. Een fitnessschool geeft lessen zonder harde muziek, zodat ook mensen kunnen meedoen die niet tegen veel prikkels kunnen.

Nu het VN-verdrag in Nederland geldig is, wordt een platform opgericht.
Hieraan doen gemeenten, Rijk, ondernemers, werkgevers en mensen met een beperking mee.
Samen kijken zij wat er nodig is om verder uit te voeren wat in het verdrag staat.

College voor de Rechten van de Mens.
Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het verdrag in Nederland.
Op de website van het College staat meer informatie over de taken van het College voor de Rechten van de Mens.