‘Wmo-ritten verplicht 24 uur vooraf boeken in strijd met mensenrechten’.

Om de kosten van het Wmo-vervoer in de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard in te perken, heeft het college van B&W bezuinigingen doorgevoerd.
Na een mislukte poging tot aanpassing van het beleid door de raad, werd er tijdens de laatste commissievergadering gesteld dat de bezuinigingen in strijd zijn met de rechten van mensen met een handicap.

De drie gemeenten hebben gezamenlijk het doelgroepenvervoer aanbesteed.
Omdat de kosten van 350.000 euro voor het vervoer als te hoog werden beschouwd, zijn er bezuinigingen doorgevoerd.
Ritten moeten hiermee 24 uur van te voren worden aangevraagd, zodat planning beter mogelijk is.
Voor onverwachte spoedritten wordt hierbij een uitzondering gemaakt.

Verder is het toegestaan dat de vervoerder bij 90 procent van de ritten op tijd komt, in tegenstelling tot 95 procent van de ritten zoals eerder gold.
Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk zoals in situaties waarop op tijd komen noodzakelijk is, bij bijvoorbeeld medisch onderzoek of een voorstelling.

Vraagtekens bij bezuinigingen.
Tijdens de commissievergadering heeft Astrid Pieterse als inspreker vraagtekens gezet bij deze bezuinigingen, Link: schrijft het Ridderkerks Dagblad.

Zij is hier niet over te spreken, en stelt de raadsleden de vraag of zij wel eens 24 uur van te voren hebben moeten bedenken of ze de auto nodig hebben.
Ook vroeg Pieterse de leden hoe lang zij het denken vol te houden als ze dit de hele week moeten doen.
Volgens haar hebben de raadsleden geen idee wat ze mensen hiermee aan doen, en weten ze ook niet of dit wettelijk is toegestaan.

Achteruitgang in toegankelijkheid.
Ter onderbouwing van haar standpunt betrok Pieterse het derde lid van artikel vier van het verdrag van de Verenigde Naties (VN) hierbij.
Hierin staat dat alles dat we zeggen, bedenken en doet, samen wordt gedaan met mensen met een beperking.
Dit is met deze bezuinigingen in haar ogen niet het geval.

Door mensen te verplichten om ritten 24 uur van te voren te boeken, is er volgens Pieterse sprake van een dusdanige achteruitgang in toegankelijkheid waarmee er tegen dit VN-verdrag wordt ingegaan.
Ook stelt zij dat het vragen waarom men niet eerder een rit geboekt heeft, een inbreuk is op de privacy die mogelijk ingaat tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als inspreker benadrukt ze bij de raad dat het een mensenrecht is om vervoer te hebben op een wijze en tijdstip naar keuze en tegen een betaalbare prijs.
Een aanvraagtijd van 24 uur valt daar volgens haar niet onder.
Het College voor de Rechten van de Mens is inmiddels over deze gang van zaken geïnformeerd.

Ondanks motie geen aangepast beleid.
De Ridderkerse gemeenteraad heeft in juni vorig jaar met een grote meerderheid via een motie het college van B&W opgedragen om op zoek te gaan naar een oplossing, en met een nieuw en innovatief voorstel te komen.
In deze motie werd toen ook gesteld dat de drempel om mee te doen aan de samenleving voor mensen met een beperking en met name rolstoelgebruikers wordt opgeworpen.

Desondanks komt er voor Ridderkerk geen aangepast beleid, omdat dit volgens het college van B&W ook voor Barendrecht en Albrandswaard financiële gevolgen met zich meebrengt.
Ze stelden hierbij dat als Ridderkerk nu alleen kiest voor het terugdraaien voor de beheersmaatregelen, de kosten van de andere twee gemeenten ook op rekening komt van Ridderkerk.
Dit is volgens het college geen wenselijke situatie.
De bezuinigingen worden dus niet teruggedraaid.

In juni opnieuw in bespreking.
Als reactie op Pieterse stelt raadslid Arianne Ripmeester (PvdA) dat deze breed gesteunde motie van de gemeenteraad over de bezuiniging niet als afgedaan kan worden beschouwd.
Volgens haar zal het standpunt van het college van B&W in de volgende raadsvergadering op tafel komen te liggen ter beoordeling van de gemeenteraad.
Dit zal waarschijnlijk in juni zijn, omdat een eerdere raadsvergadering in april als te kort dag wordt beschouwd en er in mei geen vergaderingen zullen zijn wegens een gebrek aan onderwerpen.

(Bron: TaxiPro)

Link: Lees ook: 

Bron:Supportmagazine.nl