Werkagenda inclusief onderwijs moet concreter van Kamer.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de beweging naar inclusief onderwijs.
Dat blijkt uit de aangenomen moties na het debat over passend onderwijs.
Om kinderen met en zonder beperking samen naar school te laten gaan, moet er volgens de Kamerleden van de Vaste commissie onderwijs wel écht passende ondersteuning komen, zowel voor leerlingen als leraren.

De minister heeft een werkagenda voor inclusief onderwijs opgesteld met als einddatum 2035.
De Kamer wil dat die agenda veel concreter wordt.
Dat vraagt om specificatie van doelen, randvoorwaarden, en ijkmomenten.
Om de voortgang te garanderen wordt de regering verzocht te komen tot de contouren van een wet inclusief onderwijs, in overeenstemming met het VN-verdrag Handicap en het Kinderrechtenverdrag.
(Motie van D66)

Kosten maatregelen in beeld.
GroenLinks en PvdA wijzen op het ontbreken van financiële middelen in de werkagenda.
Ook hun verzoek aan de regering om gedetailleerd te beschrijven hoeveel elke actielijn en maatregel gaat kosten, wordt aangenomen.

Minister Wiersma zegt toe de Kamer voor januari 2024 te informeren over concretisering van de werkagenda voor inclusief onderwijs.

Tot slot nog een bemoedigend feit.
Een motie van de PVV om verdere experimenten met inclusiever onderwijs voorlopig te staken – totdat de basis van passend onderwijs op orde is – wordt verworpen.

Bron: Ieder(in)