Uitvoering VN-verdrag: Plan van aanpak is klaar.

Het Plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is klaar.
Nu het plan er is, kan er concreet aan de slag worden gegaan met het toegankelijker maken van Nederland.
Het plan biedt voldoende handvatten om aan de slag te gaan.

Het plan geeft een praktische uitwerking van het Besluit toegankelijkheid dat in december 2016 door de Tweede Kamer is aangeboden.
Het plan is door het ministerie van VWS geschreven in samenwerking met de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, VNO en VNG.

Iedereen aan de bak.
In het Plan staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag gaan met de implementatie van het VN-verdrag.
De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking.

Mensen met een beperking betrokken.
Zoals het VN-verdrag aangeeft worden de mensen voor wie het verdrag bedoeld is vanaf het begin betrokken bij het maken van de plannen per bedrijfstak, beleidsterrein of lokale inclusie-agenda.

Voelbaar in de hele samenleving.
Van passend onderwijs tot arbeidsparticipatie, van wonen tot toegankelijke openbare ruimte, van bouwregelgeving tot inkomensbeleid, van toegang tot goederen en diensten tot lokale inclusie-agenda’s: op al deze – en meer – terreinen worden concrete plannen uitgewerkt en uitgevoerd.

Staatssecretaris Van Rijn heeft deze week het plan naar de Tweede Kamer gestuurd (over het Plan van aanpak wordt niet gestemd).
Het ministerie van VWS treedt op als coördinerend ministerie.
Over de voortgang van de uitvoering zal de minister van VWS jaarlijks verantwoording afleggen aan Eerste en Tweede Kamer.

Meer over de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag:

Bron : Ieder(in)