RIVM komt met richtlijnen voor steun in de thuissituatie.

Vandaag publiceert de RIVM richtlijnen om zo lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie.
De richtlijnen huishoudelijke hulp en hulpmiddelen gelden ook voor mensen met een beperking die gebruik maken van hulp thuis en hulpmiddelen.
Vanuit Ieder(in) blijven wij het belang van goede kennis van mensen met een beperking en hun aandoening benadrukken.
Ook hebben wij in het debat deze week aangedrongen op een goede monitor.

Ook de richtlijnen mantelzorg en dagbesteding staan nu op de RIVM website.
Deze geldt nu alleen voor de ouderenzorg.
Voor dagbesteding en mantelzorg in de gehandicaptenzorg komt in overleg met de Vereniging Gehandicaptenzorg en de cliëntenorganisaties nog een apart afwegingskader.

Achtergrond RIVM richtlijnen.
Voor ouderen en mensen met een beperking die in de thuissituatie gebruik maken van zorg en ondersteuning kunnen in deze tijd problemen toenemen en zelfs crisissituaties ontstaan.
Mensen kunnen extra kwetsbaar worden door ziekte (bijvoorbeeld een besmetting met Covid-19) of groeiende psychische problemen.
Ook kan de mantelzorg overbelast raken of wegvallen zodat er onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft.
Tegen deze achtergrond heeft VWS in overleg met PG-organisaties en in nauw overleg met RIVM richtlijnen opgesteld voor huishoudelijke hulp en hulpmiddelen.

Basis voor de richtlijnen.
Uitgangspunt voor de zorg is om zo lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie.
Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot.
Tijdig signaleren is daarvoor cruciaal. Het is daarom van groot belang dat de wijkteams, buurtteams en de aanbieders goed en regelmatig vinger aan de pols houden bij de mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning.

Richtlijn huishoudelijke hulp.
De richtlijnen ‘huishoudelijke hulp’ is van toepassing voor ouderen en mensen met een beperking. Uitgangspunt is dat ook tijdens de crisis huishoudelijk hulp beschikbaar blijft.
In de richtlijn staat: Gemeenten hebben de wettelijke taak passende zorg en ondersteuning (waaronder huishoudelijke hulp) te bieden.
Natuurlijk moet dit volgens de RIVM regels en in goed overleg met de cliënten, naasten en mantelzorgers.
Er is afgesproken dat meerkosten die door gemeenten en aanbieders gemaakt worden als gevolg van de coronacrisis, door het volgen van de richtlijnen van het RIVM, vergoed zullen worden.
Ook met andere financiers zijn hierover afspraken gemaakt.

Richtlijn Hulpmiddelen.
De richtlijn “hulpmiddelen” is van toepassing op ouderen en mensen met een beperking.
Gemeenten moeten ook tijdens deze tijdig passende zorg en ondersteuning, zoals hulpmiddelen bieden.
In de richtlijn staat: Ook in deze tijd van crisis wordt van gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning een uiterste inspanning gevraagd om in goed overleg met de cliënten en hun mantelzorger(s), tijdig passende zorg en ondersteuning in de vorm van hulpmiddelen te leveren, rekening houdend met de (soms gewijzigde) omstandigheden en de richtlijnen van de RIVM.

Handelswijze bij crisisopvang.
Als in een uiterste geval toch crisisopvang nodig is moeten er voldoende opvangplaatsen beschikbaar zijn.
De huisarts geeft in dit geval een besluit af voor (tijdelijke) opvang buitenshuis.
De huisarts zoekt contact met het regionale coördinatiepunt.
Dit coördinatiepunt kent de capaciteit van respijt- en crisisvoorzieningen in de regio en kan de cliënt verwijzen naar de aanbieder van de voorziening.
De directeur publieke gezondheid in de regio is verantwoordelijk voor deze crisisorganisatie.

Vanuit Ieder(in) blijven wij het belang van goede kennis van mensen met een beperking en hun aandoening hierbij benadrukken.
Ook hebben wij in het debat deze week aangedrongen op een goede monitor.

Link: Richtlijn Hulpmiddelenzorg (pdf)

ReadSpeaker Lees voor

Link: Richtlijn HuishoudelijkeHulp (pdf)

ReadSpeaker Lees voor

Link: Lees meer op de website van de RIVM over de richtlijnen.

Bron: Ieder(in).