Rijk bespaart sinds 2015 miljarden op Wmo-uitgaven.

In 2015 wist het Rijk met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) al 1,1 miljard euro te besparen.
Ieder jaar erop kwam daar een bedrag van 1,3 miljard euro aan besparingen bij.
Ook is er sinds 2015 flink bespaard op de uitgaven individuele dagbesteding en begeleiding en huishoudelijke verzorging.
Gemeenten kregen vorig jaar 5,1 miljard euro van het Rijk voor de uitvoering van de Wmo.

Link: Dit meldt Binnenlands Bestuur op basis van een brief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Eerste Kamer. pdf

Onder druk.
De Jonge maakt in zijn brief niet inzichtelijk welke gemeenten budgettair onder druk staan en welke gemeenten een overschot op de Wmo hebben, zoals de Senaatsfractie van GroenLinks had gevraagd.
Deze maand komen de definitieve cijfers voor 2018 beschikbaar, via het zogeheten Iv3-systeem (informatie voor derden).
Die cijfers geven een goed macrobeeld, maar zijn niet bedoeld als verantwoordingsinstrument, aldus de minister.
“Gemeenten gaan zelf over hun begroting en kunnen meer of minder begroten voor de uitvoering van de Wmo.
Een eventueel tekort of overschot dient in dat licht beoordeeld te worden en is uiteraard afhankelijk van gemeentelijke beleidskeuzes.”

Stijgende zorgvraag.
Link: De VNG heeft recent aan de bel getrokken over de almaar stijgende kosten voor de Wmo.
Naar verwachting stijgen de gemeentelijke Wmo-uitgaven de komende vijf jaar met jaarlijks zeven procent.
Dit komt door de stijgende zorgvraag en de dubbele vergrijzing.
In de ogen van de VNG is een wijziging in de bekostiging en sturing van de Wmo noodzakelijk.
Veel gemeenten hebben nu al tekorten op de Wmo.

Aanpassen stelsel.
In zijn brief aan de Eerste Kamer stelt De Jonge dat de samenhang en overgang tussen de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) een belangrijk aandachtspunt is.
In het voorjaar zal de minister met eventuele plannen komen om het stelsel aan te passen, mocht dat nodig blijken.
“Daarbij is het wel belangrijk om te realiseren dat elk (nieuw) stelsel (nieuwe) grenzen en grensvraagstukken tussen wetten en regelingen met zich meebrengt.
De vraag is hoe wij omgaan met deze domeinoverstijgende vraagstukken op grenzen van het stelsel.”

De Eerste Kamer gaat op 21 januari met minister De Jonge in overleg.

Downloads:

Link: De senaat wil dan in hoofdlijnen spreken PDF-versie (pdf – 3 MB)

ReadSpeaker Lees voor

Bij de Eerste Kamer leven daar zorgen over.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Bron: Support Magazine.nl