Positie van mensen met handicap vier jaar na VN-verdrag niet verbeterd.

Ook door Nederland.

In het verdrag staat dat landen moeten werken om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.
Vier jaar later maakt FNV de balans op en is de positie van deze groep Nederlanders niet verbeterd, maar is dankzij de bezuinigingen op en afbraak van de Sociale Werkvoorziening hun positie juist verslechterd.

Op dit moment is er in Nederland volop aandacht voor het onderwerp discriminatie in onze samenleving.

Link: Er is een initiatiefwetsvoorstel in behandeling die vraagt om seksuele geaardheid en Handicap toe te voegen aan artikel 1 van de grondwet.

Uitvoering verdrag moet beter.
Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag Handicap van kracht.
In het verdrag staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.
VN-ambassadeur Alex de Vos kijkt terug op vier jaar VN verdrag.
Hij stelt vast dat de uitvoering van het VN-verdrag nog veel beter moet.
Hij constateert dat de positie van personen met een beperking hard achteruit gaat op gebieden die cruciaal zijn voor de kwaliteit van leven.
Hij geeft aan dat de bezuinigingen op het sociaal domein hier ernstige invloed op heeft.

Afbraak Sociale Werkvoorziening.
Een voorbeeld in deze is de afbraak van de Sociale Werkvoorziening.
Doordat er geen instroom meer plaats vindt, zitten velen thuis of hebben een onzeker flexcontract.
Er is geen zekerheid in tegenstelling tot wat ze in de Sociale Werkvoorziening wel hadden.
Link: Door deze maatregel zijn ze op een zijspoor gezet waardoor ze niet mee doen, terwijl dat wel de bedoeling was bij het in werking stellen van de Participatiewet op 1 januari 2015.

Een ander voorbeeld is de nieuwe Wajongwet.

Permanent onder het minimumloon werken of met een aanvulling uit een uitkering maximaal het minimumloon kunnen verdienen bied geen enkel perspectief op een volwaardig zelfstandig leven.

Er moet een cao komen.
Het schort ook op het gebied van een baan, volwaardig loon, en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de Participatiewet.
Link: Het breed offensief voor aanpassing van de Participatiewet heeft positieve punten maar ook deze plannen staan op gespannen voet met de uitgangspunten van het VN-verdrag.

Het is van groot belang dat er voor deze groep mensen een cao afgesloten wordt, waarin onder andere een fatsoenlijk pensioen is geregeld.

Nederland heeft een verplichting.
Volgens Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, moeten mensen met een arbeidsbeperking recht krijgen op duurzaam, passend werk met begeleiding en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.
Dat is meer dan wensdenken: Nederland heeft daarin ook verplichtingen, voortvloeiend uit het VN-verdrag Handicap.
Om dat te bereiken, pleit de FNV voor een recht op ondersteuning naar en tijdens werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

(Bron: FNV)

Bron: Support Magazine.nl