Politieke standpunten zorg.

Verkiezingen maart 2017

Woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen plaats.
De zorg in Nederland is een belangrijk verkiezingsthema.
De Atlas van Zorg & Hulp heeft een overzicht gemaakt met standpunten van de 8 grootste politieke partijen (alfabetische volgorde) op het gebied van zorg.
Het gaat om de partijen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP en VVD.

Bovengenoemde partijen – met uitzondering van PVV – hebben de afgelopen maanden hun verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB) laten doorrekenen.
Deze analyse is ook meegenomen in het uitgebreide overzicht per partij.

Hieronder volgt per partij een beknopt overzicht.

CDA over de zorg 2017 – 2021
Een forse verlaging van het eigen risico. Huisarts blijft buiten het eigen risico.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Het CDA heeft tegen deze wet gestemd, omdat hiermee te snel allerlei hervormingen met bijbehorende bezuinigingen zijn doorgevoerd. Het CDA wil de wet verbeteren, door de positie van families en mantelzorgers te versterken.
Zorgbonus voor familieleden en mantelzorgers die voor een langere tijd de zorg voor een naaste op zich nemen.
Voorstander van de overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten, maar wel onder de juiste randvoorwaarden en met minder bezuinigingen.
Wijkverpleging: Wanneer mensen thuis willen blijven wonen, moet dat kunnen. Geen gedwongen opname in verpleeghuis.
Zoveel mogelijk regels te schrappen binnen verpleeghuiszorg, zodat het personeel weer kan doen waar ze voor de zorg ingegaan zijn, namelijk zorgen voor mensen.

Lees hier het uitgebreide overzicht van standpunten CDA over de zorg + financiële analyse Centraal Planbureau

ChristenUnie over de zorg 2017 – 2021
Het eigen risico wordt fors verlaagd. Stapeling van eigen bijdragen in de zorg tegengaan
Geen kostendelersnorm voor mantelzorgers en een ruimere verlofregeling voor mantelzorgers. Instellen van een mantelzorgfonds. Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting te voorkomen
Verbeter de zorg voor ouderen. Ouderen en hun naasten houden zelf zoveel mogelijkde regie. Er komen meer casemanagers dementie.financiering van hospices en palliatieve zorg wordt go ed geregeld.
Maximale omvang voor zorgverzekeraars. Met 1400 keuzemogelijkheden voor een polis is het moeilijk kiezen, waarbij soms ook sprake is van schijnkeuzes. Daarom wordt het aantal polissen flink uitgedund.
De zorgtoeslag, de compensatie van het eigen risico via de gemeente en een collectieve zorgverzekering voor minima (via de gemeente) blijven bestaan.
Versterk de zeggenschap in de zorg. Het persoonsgebonden budget wordt in alle zorgwetten verankerd en is toegankelijk,flexibel en toereikend om passende zorg in te kopen

Lees hier het uitgebreide overzicht van standpunten ChristenUnie over de zorg + financiële analyse Centraal Planbureau

D66 over de zorg 2017 – 2021
Eigen regie en keuzevrijheid zijn belangrijke kernwaarden. En dat geldt ook in de zorg. Het persoonsgebonden budget (pgb) is hiervoor een goed instrument.
De patiënt centraal door de basiszorg in de buurt te organiseren. Dit geldt voor ouderenzorg, jeugdzorg en chronisch en langdurig zieken.
De eigen bijdrage aan de GGZ wordt verlaagd om deze zorg toegankelijk te houden.
Stimuleren van mogelijkheden om de werkdruk op mantelzorgers en vrijwilligers te verlichten.
Vrije artsenkeuze: D66 is overtuigd dat de wet de kwaliteit van de zorg versterkt, de stijgende kosten in de zorg terug kan dringen en de keuzevrijheid in de zorg behoudt.
De focus bij het uitvoeren van de kerntaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet liggen bij hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, chronisch zieken en inwoners met een (tijdelijke) functiebeperking

Lees hier het uitgebreide overzicht van standpunten D66 over de zorg + financiële analyse Centraal Planbureau

GroenLinks over de zorg 2017 – 2021
Zorgpremies moeten via de belastingen worden betaald en het eigen risico wordt afgeschaft.
Jeugdzorg organiseren bij de gemeenten, maar scherpe landelijke controle op de uitvoering.
Toegankelijkheid: Veel mensen met een beperking krijgen lastig toegang tot openbaar vervoer, kantoren en andere publieke voorzieningen. Dat moet verbeteren.
Extra geld voor gemeenten voor thuiszorg en kleinschalige voorzieningen in de wijk, bijvoorbeeld dagbesteding.
Mensen makkelijker maken om werk en zorg te combineren. Bezuinigingen op de vergoeding voor mantelzorg terugdraaien.
Het persoonsgebonden budget (pgb) moet verder worden uitgebreid.

Lees hier het uitgebreide overzicht van standpunten GroenLinks over de zorg + financiële analyse Centraal Planbureau

PvdA over de zorg 2017 – 2021
Afschaffen van het eigen risico in de zorg
Mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren.
Zorg dichtbij, in de buurt organiseren zodat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Thuiszorg: De patiënt en de wijkverpleegkundige krijgen de regie terug in handen. Niet meer een stopwatch of indicatie is bepalend, maar dat wat nodig is.
PvdA is voor een persoonlijk gezondheidsdossier (EPD) waarbij het elektronisch uitwisselen van gegevens mogelijk is, alleen wel onder strenge eisen.
Toegankelijkheid: Mensen moeten onderwijs kunnen volgen, zelfstandig kunnen wonen, gebouwen kunnen betreden en zonder problemen met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Lees hier het uitgebreide overzicht van standpunten PvdA over de zorg + financiële analyse Centraal Planbureau

PVV over de zorg 2017 – 2021
Eigen risico zorg geheel afschaffen.
Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed.
Geen uitgebreid overzicht standpunten en geen financiële analyse Centraal Planbureau

Lees hier het verkiezingsprogramma van de PVV

SP over de zorg 2017 – 2021
Het is tijd voor een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico.
Het registratiesysteem voor donoren moet worden omgezet in een Actief Donor Register.
Jeugdzorg zonder marktwerking en wachtlijsten. Geen voorstander van eigen bijdragen.
Goede thuiszorg in de buurt. Door thuiszorg, verpleging, verzorging en dagbesteding in de wijk te organiseren kunnen mensen langer zelfstandig op een vertrouwde plek blijven wonen.
Het Persoonsgebonden Budget (PGB) moeten worden behouden en versterkt. De aanvragen van zorg niet meer op basis van financieringsvorm te doen, maar op zorgbehoefte.
Kleinschalige zorg voor ouderen en gehandicapten

Lees hier het uitgebreide overzicht van standpunten SP over de zorg + financiële analyse Centraal Planbureau

VVD over de zorg 2017 – 2021
Ouderenzorg: Investering in een zelfstandige plek en bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijnszorg
Een breed basispakket. Inzetten op gepast gebruik, het terugdringen van niet-effectieve behandelingen en het slimmer inzetten van eigen betalingen.
Gemeenten moeten onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden aan iedereen die dat wil. Of het nu gaat om zorg, onderwijs, jeugdhulp, werk of wonen
Een persoonsgebonden budget (pgb) kan hét verschil maken tussen meedoen in de samenleving of aan de zijlijn blijven staan als je complexe, langdurige zorg nodig hebt.
Een stevige verbinding tussen de jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs om problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.
E-health en andere technologische toepassingen kunnen helpen de regie op je eigen leven te houden en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees hier het uitgebreide overzicht van standpunten VVD over de zorg + financiële analyse Centraal Planbureau

 

Bron: Atlas van Zorg & Hulp