Omgevingswet: minder regels, minder zelfstandigheid.

De Woonalliantie, een samenwerkingsverband van VACpunt Wonen, de Woonbond en Ieder(in), is zeer kritisch over de kabinetsplannen voor de nieuwe bouwregelgeving.
Die bouwregelgeving maakt deel uit van de Omgevingswet.
Onder het mom van ‘minder regels’ worden voorschriften die zorgen voor goede en toegankelijke woningen geschrapt.
Bruikbaarheidseisen en toegankelijkheidsnormen verdwijnen met de vorming van de nieuwe wet en dat heeft ernstige gevolgen voor woonconsumenten, onder wie mensen met een beperking.
Voor hen betekenen de plannen in de huidige vorm minder toegankelijkheid en minder zelfstandigheid.

Een veelvoud aan wetten rondom ruimtelijke plannen wordt ondergebracht in één wet: de Omgevingswet.
De wet wordt naar verwachting in 2019 ingevoerd.
Vorige week sloot de consultatieronde voor de Omgevingswet.
Hierbij is gekeken naar twee Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), de uitvoeringsbesluiten bij de wet.

Tijdens eerdere consultaties was er nauwelijks aandacht voor toegankelijkheid.
Ook in de AMvB’s en de Nota van Toelichting ontbreekt de urgentie.
Het belang van de gebruiker is daarmee in het gedrang.
Voor mensen met een beperking betekent het dat het vinden van een passende huurwoning lastig wordt of blijft.
Geen rekening houden met hulpmiddelen bij het vaststellen van afmetingen, te hoge drempels, het ontbreken van een berging of buitenruimte; het zal ertoe leiden dat veel nieuwbouwwoningen ongeschikt zijn voor mensen die gebruikmaken van hulpmiddelen of een motorische beperking hebben.
Het tekort aan geschikte woningen zal hierdoor nog verder oplopen.

VN-verdrag.
Met het verminderen van de regels worden essentiële regels over toegankelijkheid en bruikbaarheid geschrapt, zonder dat hiervoor alternatieven worden opgenomen in de nieuwe wet.
Dit is strijdig met het onlangs geratificeerde VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, dat stelt dat toegankelijkheid geen uitzondering maar de norm is.
Het is bovendien niet in lijn met twee amendementen over toegankelijkheid van de openbare buitenruimte en van nieuwbouw, die de Tweede Kamer vorig jaar aannam.

Voorstellen ter verbetering.
In de reactie van de Woonalliantie staan voorstellen om het concept van de Omgevingswet dat er nu is, te verbeteren.
Onder andere door de AMvB’s te toetsen aan het VN-verdrag.
Ook moet er rekening worden gehouden met de ontwikkeling dat mensen met zwaardere beperkingen steeds vaker zelfstandig wonen of gebruik maken van woonzorgarrangementen.
De reactie van de Woonalliantie is hieronder te lezen.

Ook het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB), het adviesorgaan over bouwregels van de overheid, vindt de huidige plannen zorgelijk.
Het OPB bestaat uit brancheorganisaties uit de bouw- en installatiewereld, architecten, ingenieurs, consumentenorganisaties en de Woonalliantie.
Het advies van het OPB is hieronder eveneens te lezen.

Meer over de Woonalliantie leest u hier.

 

BRON : Ieder(in)