Nederland en het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Wat speelt in Nederland?
In Nederland bevinden mensen met een beperking zich nog steeds in een achtergestelde positie, waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen.
Zo komt het voor dat mensen met een beperking vanwege hun beperking niet worden toegelaten op scholen of dat zij door werkgevers niet in dienst worden genomen.
Ook ervaren zij obstakels als zij van het openbaar vervoer gebruik willen maken of als zij willen stemmen.
Daarnaast ervaren veel mensen met een beperking belemmeringen bij de toegang tot bibliotheken, winkels, bioscopen, sportfaciliteiten en café’s.

Lees verder:

Bron: College voor de Rechten van de Mens