Nationale Omgevingsvisie verschenen, mét aandacht voor inclusie.

Op 11 september heeft het kabinet de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd.
Te lang was er geen aandacht voor de toegankelijkheid van de leefomgeving.
Maar de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft daar verandering in gebracht.
In de definitieve NOVI heeft toegankelijkheid een plaats gekregen.
Het ‘waarborgen van een goede toegankelijkheid van de leefomgeving’ is nu opgenomen in de lijst met nationale belangen.

Toegankelijke leefomgeving.
De Nationale Omgevingsvisie is een visie voor de langere termijn waarin staat beschreven hoe Nederland nu en in de toekomst omgaat met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
Dat gaat over belangrijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, energievoorziening, duurzame landbouw, etc.
Nu wordt dan ook het thema toegankelijkheid van de leefomgeving hierbij genoemd.
Ieder(in) vindt dat de omgevingsvisie er is voor alle inwoners, dus ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte en dat deze visie moet bijdragen aan een toegankelijker Nederland voor iedereen.

Uitvoeringsagenda.
Goede toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte wordt nu dus in de NOVI door het kabinet benoemd als zaak van nationaal belang, met daarbij een verwijzing naar het VN-verdrag Handicap.
Dat is volgens Ieder(in) een mooi resultaat, maar wat betekent dat in de praktijk?

Naast de Nationale Omgevingsvisie heeft het kabinet een uitvoeringsagenda.
Bij twee belangrijke programma’s uit die agenda, namelijk ‘Gezonde leefomgeving’ en ‘Verstedelijking en wonen’ moet het nationale belang ‘toegankelijkheid’ een rol spelen.
Ieder(in) zet zich ervoor in dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
Daarnaast hoopt Ieder(in) dat de NOVI ook inspiratie biedt voor gemeenten die bezig zijn met het opstellen van hun lokale omgevingsvisie, want ook die moeten volgens Ieder(in) inclusief zijn.

Link: Voor de hele Nationale Omgevingsvisie en bijlage klik hier

Bron: Ieder(in)