Miljoenennota: meer aandacht voor mensen met een beperking.

In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord.
Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, een fatsoenlijk inkomen, betaalbaar en goed wonen en toegankelijke zorg.
Juist deze onderwerpen zijn van enorm belang voor mensen met een beperking of chronische ziekte in ons land.
Precies bij deze onderwerpen ziet Ieder(in) meer aandacht voor mensen met een beperking, maar ook tekortschietend beleid.

Zorgkosten.
Het kabinet stelt de stapeling van zorgkosten te willen aanpakken.
Hierbij verwijst het kabinet naar eerder genomen maatregelen.
Bijvoorbeeld de invoering van het abonnementstarief dat per 1 januari 2020 gaat gelden voor maatwerkvoorzieningen en bepaalde algemene voorzieningen in de Wmo.

Eigen bijdragen.
Helaas wil het kabinet het eigen risico in de basisverzekering of de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg niet verlagen of afschaffen.
Ondanks herhaalde oproepen van Ieder(in) en andere belangenorganisaties.
Wel komt het kabinet met een kleine verhoging van de zorgtoeslag voor zowel een- als meerpersoonshuishoudens met 41 euro per jaar.
In zomer van 2020 komt het kabinet met een visie op de toekomstige organisatie van de zorg.
Ieder(in) volgt dit op de voet.

Jeugdhulp.
Gemeenten krijgen extra geld voor jeugdzorg: 300 miljoen euro per jaar.
Grote vraag is of dit geld ook daadwerkelijk besteed wordt aan betere toegang en kwaliteit van zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een levenslange en levensbrede beperking.
Het kabinet kondigt een groot onderzoek aan naar de besteding door gemeenten van het Jeugdzorg-geld.
Daar wordt Ieder(in) graag nauw bij betrokken.

Arts Verstandelijk Gehandicapten.
Een bezoek aan de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) gaat voor een deel van de mensen met een verstandelijke beperking extra geld kosten.
De zorg van deze arts valt vanaf 1 januari namelijk onder de basisverzekering voor mensen die niet onder de Wet langdurige zorg vallen.
Mensen betalen hieraan zelf mee via het verplichte eigen risico.
Ieder(in) is tegen deze verhoging van zorgkosten.

Werken met een beperking.
“Er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking makkelijker aan het werk kunnen komen.
” Dat kondigt het kabinet aan in de troonrede.
Deze maatregelen zijn vooral gericht op de samenwerking tussen gemeenten en werkgevers.
Ieder(in) vindt mager en blijft ervoor pleiten dat mensen met een beperking zeggenschap hebben over de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben.
Bovendien vindt Ieder(in) dat mensen met een beperking als ze naar vermogen werken een fatsoenlijk inkomen moeten kunnen verdienen.

Toegankelijke woningen.
Deze regering investeert voor 1 miljard in een pakket aan maatregelen waardoor er meer ruimte op de woningmarkt moet komen.
Ieder(in) pleit al langer voor meer toegankelijke en betaalbare woningen.
Wij vinden het belangrijk dat toegankelijkheid hierbij standaard wordt meegenomen voor de woningmarkt en bij de herinrichting van omgeving en het verduurzamen van Nederland.

Hulp in het stemhokje.
De regering wil het vertrouwen in de politiek vergroten.
Het kiesstelsel wordt aangepast en er komt een jongerenpanel.
Voor Ieder(in) en haar leden is het belangrijk dat mensen met een beperking gehoord en gezien worden in politiek.
Hun deelname in de politiek loopt sterk achter.
Daarnaast moeten zij zo zelfstandig mogelijk hun stem kunnen laten horen en uitbrengen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt hierover: “We creëren ook omstandigheden waarin mensen met een verstandelijke beperking bijstand kunnen krijgen in het stemhokje.
” Ieder(in) juicht dat van harte toe.

“Onbeperkt meedoen”.
Het ministerie van VWS stelt in 2020 5 miljoen ter beschikking voor het programma Onbeperkt Meedoen.
Met het programma wordt een impuls gegeven aan de implementatie van het VN-Verdrag.
Het ministerie doet dit samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten en andere ministeries.
Belangenorganisaties, zeker op lokaal niveau, staan echter enorm onder druk en veel organisaties dreigen om te vallen.
Ieder(in) vindt dat er steun nodig is voor deze belangenorganisaties.
Alleen zo kunnen zij echt een zinvolle bijdrage leveren aan het inclusiever maken van de lokale samenleving.

Bron: Ieder(in)