Meer aandacht voor kinderen met beperking in Hervormingsagenda Jeugd.

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen.
Over de inhoud is gister een principeakkoord bereikt door cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), gemeenten (VNG) en het Rijk.
Ieder(in) legt deze agenda nu met positief advies voor aan haar achterban.
In de agenda is meer aandacht voor kinderen en jongeren met een beperking of ziekte die hun hele leven lang ondersteuning nodig hebben.
Ook de balans tussen draaglast en draagkracht in de gezinnen waar deze kinderen opgroeien wil men beter ondersteunen.
Decoratief
Ieder(in) en MIND hebben zich samen hard gemaakt voor een ‘leefwereldtoets’ om de kloof te dichten tussen de ervaringen van kinderen en hun ouders enerzijds en de maatregelen waar zij mee te maken krijgen anderzijds.
Zodat getoetst kan worden of die maatregelen ook daadwerkelijk tot verbeteringen in hun leefwereld leiden.

Belangen kinderen en jongeren met beperking of chronische ziekte.
Link: Tijdens de totstandkoming van de Hervormingsagenda Jeugd werkte Ieder(in) nauw samen met cliëntenorganisatie MIND en met de branches en de professionals.

Kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte en hun gezinnen hebben vaak echter andere behoeften in de jeugdzorg dan professionals standaard aanbieden.
Om die belangen uit onze achterban goed te bewaken was een lange adem nodig, waarbij Ieder(in) inhoudelijk het maximaal haalbare heeft bereikt.
Uiteraard houden we in de gaten of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Ieder(in) raadpleegt achterban.
Ieder(in) consulteert nu de meest relevante organisaties uit haar achterban met een positief advies over de hervormingsagenda.
De achterbanraadplegingen lopen tot half juni.
Indien de leden van alle betrokken partijen instemmen, kan de Hervormingsagenda Jeugd vóór de zomer definitief worden vastgesteld.

Eindelijk beweging.
Link: Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) deelden het principeakkoord vandaag met de Tweede Kamer.

Alle betrokken partijen en hun achterbannen voelen de noodzaak tot verandering sterk.
Want de problemen in de jeugdzorg zijn groot en er wordt al jaren gepraat over oplossingen.
Ieder(in) is blij dat er nu eindelijk beweging is en benadrukt het belang om betrokken te blijven bij de uitvoering van deze hervormingsagenda.

Bron: Ieder(in)