Knelpunten aanvragen hulpmiddelen die onder verschillende domeinen vallen.

Knelpunten aanvragen hulpmiddelen die onder verschillende domeinen vallen
Het is gebleken dat gemeenten niet altijd even efficiënt en kwaliteitsgericht te werk gaan bij het  inkopen  en aanbieden van hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen.

Als je hulpmiddelen nodig hebt die niet alleen binnen de Wmo vallen maar ook andere zorgwetten, zoals de Zorgverzekeringsweg (Zvw) en/of Wet langdurige zorg (Wlz), dan kun je ook heel wat problemen op je weg tegenkomen.
Het ministerie van VWS is daarom een ‘domeinoverstijgend vervolgonderzoek’ opgestart, wat zich richt op de knelpunten binnen de Zvw, Wlz en hun relatie met de Wmo 2015.

Knelpunten bij domeinoverstijgende aanvragen voor zorg en ondersteuning.
De bestaande werkwijzen en systemen zijn er vooral op gericht om relatief ‘eenvoudige’ aanvragen, die meestal binnen één domein / loket afgehandeld kunnen worden, in behandeling te nemen.
Dat gaat vaak goed, maar soms kan het beter.  
Aanvragen voor zorg en ondersteuning waar  meerdere zorgwetten en ‘loketten’ aan te pas komen, de zogeheten aanvragen met ‘domeinoverstijgend’ karakter, komen minder vaak voor.
Zo is bij aanvragen voor of het toegankelijk maken van gemeenschappelijke ruimten in geclusterde woonvormen het niet altijd even duidelijk onder welk zorgstelsel ze vallen.
Hetzelfde geldt voor hulpmiddelen die je bij of voor onderwijs, werk of sport nodig hebt.
Of voor onderhoud aan jouw hulpmiddel; tot wie moet je je richten?
En wat als je bijvoorbeeld een hulpmiddel hebt vanuit de Wmo maar na verloop van tijd een Wlz indicatie krijgt?
Kun je het hulpmiddel dan meenemen? Dergelijke situaties en hulpvragen eisen bovendien ook vaak meer maatwerk en meer persoonlijk contact met jou als cliënt maar ook tussen alle betrokken partijen onderling.
De kans dat het fout loopt, is dan ook reëel.

Juiste informatie over ondersteuning.
Het blijkt lastig om de juiste informatie te krijgen over de ondersteuning die je aanvraagt, bijvoorbeeld omdat het systeem complex is of omdat de instanties de informatie niet hebben of delen.
Soms moet je lang wachten op een hulpmiddel, juist omdat er veel partijen betrokken zijn en er veel stappen gezet moeten worden.
Een andere klacht is dat mensen zich niet altijd gesteund voelen in de aanvraag van hun hulpmiddel omdat de ervaring en het belang van de cliënt niet centraal staat.
Soms krijg je niet het juiste hulpmiddel passend bij jouw situatie, bijvoorbeeld omdat de mogelijkheden beperkt worden door financiële contracten, inflexibele regels of gebrek aan kennis bij de partijen.
En als je situatie verandert, kan dat ook weer tot problemen leiden.
Denk bijvoorbeeld aan een progressieve aandoening, waardoor je regelmatig een nieuw hulpmiddel nodig hebt.
Of wanneer je na een ongeluk plots én snel een hulpmiddel nodig hebt voor de fase na de revalidatie of de fase na een ziekenhuisopname.

Hulpmiddelen paspoort.
Bovenstaande knelpunten vormen het uitgangspunt voor het domeinoverstijgend vervolgonderzoek, waaraan verschillende belanghebbenden (cliënten, zorgverleners, leveranciers, gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren) hebben samengewerkt.
Er zijn voor de knelpunten en hun achterliggende oorzaken 24 oplossingen bedacht, die in een veranderagenda zijn opgenomen.

Eén van de oplossingen is bijvoorbeeld om een ‘Hulpmiddelen paspoort’ te realiseren; een persoonsgebonden, digitale omgeving waar informatie van jou als cliënt staat opgeslagen en waar alle betrokken zorgverleners op kunnen aanhaken.
In verband met jouw privacy, kun jij als cliënt wel bepalen welke partij welke informatie inzien en gebruiken.
Een andere oplossing is dat alle betrokken partijen één website creëren waar je inlogt en ziet waar je terecht kunt voor welke vraag binnen elke organisatie.
Voorts vinden alle partijen het belangrijk dat ze ‘aan de voorkant’ van een complexe, domeinoverstijgende aanvraag al contact met elkaar hebben en afspraken maken over de samenwerking en het ‘eigenaarschap’ van de aanvraag.

Veranderagenda.
De veranderagenda wordt door de betrokken partijen breed gedragen, maar nu komt het er natuurlijk op aan om die oplossingen ook daadwerkelijk uit te voeren.
Daarvoor is het noodzakelijk dat alle betrokkenen en belanghebbenden goed blijven samenwerken.
Want “het écht bieden van zorg en ondersteuning voor de cliënt die, soms levenslang, is aangewezen op hulpmiddelen, valt of staat met het aangaan van de dialoog, een bejegening op voet van gelijkwaardigheid, het nemen van eigenaarschap en het leveren van maatwerk”.

Bovendien is het nog niet zo dat met de oplossingen in de veranderagenda, ook echt alle knelpunten die je als aanvrager kunt tegenkomen, zijn verholpen.
In een snel veranderende wereld met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, ontstaan altijd weer nieuwe onduidelijkheden en knelpunten.
De veranderagenda wordt daarom vooral als een vertrekpunt gezien, een fundament waarop telkens verder wordt doorgebouwd.

Bron: Supportbeurs.nl