Kabinet, zie af van oneerlijke plannen.

Woensdag behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Een belangrijke begrotingsbehandeling, want op het gebied van werk en inkomen valt er nog een hoop te verbeteren voor mensen met een beperking.

Twee maatregelen die tijdens het debat worden besproken en binnenkort mogelijk worden ingevoerd, hebben nadelige gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking: de vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie en het korten van de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen.

Korting van de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen.
Vanaf 1 januari 2018 hebben Wajongers met (gedeeltelijk) arbeidsvermogen niet langer recht op een uitkering van 75%, maar 70% van het wettelijk minimumloon.
Dit vormt een financiële prikkel om betaald werk te zoeken, luidt de redenering.
Maar dat werk is er niet.
Er zijn onvoldoende geschikte banen voor Wajongers met arbeidsvermogen.
Dat komt deels doordat de overheid er niet in is geslaagd om voldoende banen te creëren.
De doelstellingen van de banenafspraak zijn niet gehaald.
Toch krijgt de overheid een jaar uitstel voordat de heffingen van de Quotumwet ingaan.
Arbeidsgehandicapten hoeven niet op die coulance te rekenen.
Het zou daarom eerlijk zijn als ook de Wajongkorting wordt uitgesteld, totdat er voldoende passende banen zijn.

De FNV voert woensdagmiddag bij de Tweede Kamer actie tegen deze onredelijke korting.
Ieder(in) steunt de actie en hoopt dat veel mensen zich bij de actie aansluiten en dat de publieke tribune goed gevuld is tijdens het debat over de begroting.

Vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie.
Een ander plan dat mensen met een arbeidsbeperking benadeelt, is het vervangen van loonkostensubsidie door loondispensatie.
Arbeidsgehandicapte jongeren met (gedeeltelijk) werkvermogen komen sinds 2015 terecht in de Participatiewet in plaats van de Wajong.
Als zij werken, verdienen zij het wettelijk minimumloon.
Als zij niet volledig arbeidsproductief zijn, worden werkgevers daarvoor gecompenseerd met een subsidie zodat zij toch het wettelijk minimumloon kunnen uitbetalen aan de werknemer.
Het nieuwe kabinet wil die loonkostensubsidie afschaffen.
Daarvoor in de plaats komt loondispensatie. Hierdoor moeten werknemers zelf een aanvulling op hun loon (onder het wettelijk minimumloon) aanvragen bij de gemeente.
Eenvoudiger voor de werkgever, maar met een aantal zeer nadelige gevolgen voor de werknemers.

Zo zal 60% van de jonggehandicapten in de Participatiewet nooit boven bijstandsniveau kunnen verdienen, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Regioplan.
In het rapport staat onder meer dat werken niet of nauwelijks loont voor een grote groep jonggehandicapten.
Bovendien verslechteren hun arbeidsvoorwaarden.
Ze bouwen in het nieuwe systeem namelijk minder pensioen op en er worden geen WW-rechten opgebouwd.

Allemaal redenen dus waarom het kabinet van het plan af zou moeten zien, en samen met werkgeversorganisaties en werknemers met een beperking op zoek moet gaan naar een duurzame oplossing.
Een oplossing die niet alleen gunstig is voor werkgevers maar ook voor werknemers.

Als de invoering van de loondispensatie en de korting op de Wajong doorgaan, betekent het dat het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking verder verslechtert, terwijl de arbeidskansen nog steeds gering zijn.
Bovendien leidt het werk dat er is in veel gevallen niet tot een hoger inkomen dan een uitkering.
Zolang die veronderstelde financiële prikkel ontbreekt en er onvoldoende werk is, zijn de voorgenomen maatregelen niet te rechtvaardigen.

Hieronder leest u de brief hierover die we naar de Tweede Kamer stuurden.

Meer over Participatiewet: 

Downloads:

Kamerbrief begrotingsbehandeling SZW Word. word / 2017-12-15 

Kamerbrief begrotingsbehandeling SZW PDF. pdf / 2017-12-15 

Bron: Ieder(in)