Hervorming van de langdurige zorg haalt beoogde doelen niet.

Gisteren kwam het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met de langverwachte evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg.
De hervorming die in 2015 begon, heeft in veel gevallen nog niet de beoogde resultaten geboekt.
Het rapport bevestigt de uitkomsten van de meldingen die de afgelopen jaren bij Ieder(in) en de andere PG-organisaties zijn binnengekomen.

Het Planbureau meldt dat de maatschappelijke participatie onder zelfstandig wonende mensen met een beperking niet is toegenomen.
Die is sinds 2008 min of meer stabiel, maar onder mensen met een lichte verstandelijke beperking is de participatie zelfs licht gedaald.
Ook de zelfredzaamheid laat te wensen over.
Ondanks hulp en ondersteuning redden drie op de tien Wmo-melders zich niet in het huishouden en voelt meer dan de helft zich eenzaam (vier op de tien matig en twee op de tien sterk).
Wel geven mensen die ondersteuning ontvangen aan dat die bijdraagt aan zelfredzaamheid en bestrijding van eenzaamheid.

De overheid mikte bij de hervorming van de zorg op meer inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.
In de praktijk blijkt dat lang niet altijd mogelijk.
Verder wijst het SCP ook op een – uit vele meldacties bekend – knelpunt: een deel van de zorgvragers blijkt moeilijk de weg te vinden naar de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.
Ook constateert het SCP dat veel mensen niet weten dat ze recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Tussen wal en schip.
Het rapport gaat ook in op jongvolwassenen die tussen wal en schap raken omdat ze niet onder de Wlz of Jeugdwet vallen.
Er wordt verondersteld dat ze met hulp van de gemeente zelfstandig kunnen wonen.
Maar vooral bij jongeren met een licht verstandelijke beperking – erkennen ook CIZ-medewerkers – is dat vaak niet het geval.
Toch wordt een Wlz-indicatie vaak niet afgegeven omdat niet kan worden vastgesteld of de beperking blijvend is.
Met als argument dat jongeren zich nog kunnen ontwikkelen.

Wat is nodig volgens Ieder(in)
Gezien de moeite die mensen hebben om de juiste zorg te regelen, is het nodig dat er één loket komt waar mensen zich kunnen melden en dat er vindbare onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is.
Verder moet er – voor mensen met meerdere zorgvragen- steun komen voor het coördineren en organiseren van zorg.
En tot slot moet ook het gat gedicht worden tussen zorg thuis en zorg in instellingen, waar met name jongvolwassenen door in problemen raken.

Download hier de rapportage van het SCP.

Bron: Ieder(in)