Handreiking inkoop Wmo-hulpmiddelen is vernieuwd.

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen.
Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers.
In het verleden ging hierbij het nodige mis.
De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen.
Dat meldt VNG.

Berenschot deed onderzoek naar knelpunten in de hulpmiddelenverstrekking.
De aanbevelingen ten aanzien van het gesignaleerde gebrek aan maatwerk, wachttijden en kwaliteitsverschillen tussen gemeenten, zijn meegenomen in een vernieuwde ‘Handreiking inkoop hulpmiddelen’ voor gemeenten.

Bestaande handreiking vernieuwd.
Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de hulpmiddelenleveranciers en Ieder(in) de bestaande handreiking hebben vernieuwd.
Dit in overleg met het ministerie, diverse gemeenten en andere belangenorganisaties, zoals de Dwarslaesie Organisatie Nederland en Spierziekten Nederland.

Meer maatwerk.
In de oude versie was hoofdzakelijk aandacht voor de prijs en te weinig aandacht voor vernieuwing.
In de nieuwe staat kwaliteit centraal en de bruikbaarheid voor de aanvrager is het uitgangspunt.
In de praktijk moet dit er onder meer toe leiden dat belangenbehartigers vanaf begin worden betrokken bij de zorginkoop, er maatwerk wordt geleverd (ook bij complexe aanvragen) en dat er een passende oplossing is als iemand verhuist.

Documenten.
De vernieuwde handreiking is hier te vinden en een toelichtend document hier (beide pdf).
Gemeenten kunnen vanaf nu de handreiking gebruiken. Ervaringen, wanneer je bijvoorbeeld merkt dat de situatie door deze wijziging is verbeterd, zijn te melden bij het Nationale Zorgnummer.

(Bron: VNG)

Bron: www.supportmagazine.nl