Goed gesprek met nieuwe voorzitter Aedes over een inclusieve Actieagenda Wonen.

Sinds 1 september 2020 is Martin van Rijn voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.
Omdat hij in het kabinet Rutte 2 staatssecretaris van VWS was, is hij een goede bekende van Ieder(in).
In een gesprek in het kader van de hernieuwde kennismaking tussen Illya Soffer en Martin van Rijn is een goede basis gelegd om samen te werken bij het bestrijden van de woningnood onder mensen met een beperking.

Actieagenda Wonen.
Belangrijk onderwerp van gesprek was het tekort aan geschikte woningen en woonvormen voor mensen met een beperking.
Het aantal plaatsen in instellingen neemt af, maar daar komen onvoldoende geschikte woonplekken in de samenleving voor in de plaats.
Aedes heeft samen met een aantal partners de Actieagenda ‘Samen werken aan goed wonen’ opgesteld, bedoeld als input voor de nieuwe kabinetsperiode.
Ieder(in) vindt het belangrijk dat in de uitwerking van deze agenda er expliciet aandacht besteed wordt aan het tekort aan toegankelijke woningen en woonvormen met ondersteuning voor mensen met een beperking.
Hun woonvraag is namelijk echt anders dan die van ouderen, die wel in de Actieagenda genoemd worden.
Aedes toonde zich bereid om samen te bekijken hoe de Actieagenda een meer inclusieve uitwerking kan krijgen.

Gemeentelijke prestatieafspraken over wonen en zorg.
Afspraken over wat er precies gebouwd en verbouwd wordt, worden vastgelegd in gemeentelijke prestatieafspraken.
Die prestatieafspraken moeten o.a. gaan over wonen en zorg, maar Aedes en Ieder(in) constateren dat deze afspraken zich in de praktijk nauwelijks richten op wonen voor mensen met een beperking.
Jongeren met een beperking of mensen met een licht verstandelijke beperking of met autisme bijvoorbeeld, zijn nauwelijks in beeld.
Aedes wil samen met Ieder(in) bekijken hoe de verschillende doelgroepen beter in beeld gebracht kunnen worden, zodat de prestatieafspraken meer rekening houden met de diversiteit in woonbehoefte.

Ieder(in) ziet uit naar verdere samenwerking met Aedes om goed wonen voor iedereen mogelijk te maken.

Link: naar Actieagenda Samen werken aan goed wonen:

Bron: Ieder(in)