Gemeente moet afloop Wmo-indicatie tijdig melden.

Gemeenten zijn verplicht inwoners die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet krijgen, tijdig te informeren over het aflopen van hun indicatie.
Het is niet wenselijk dat een cliënt zelf bij de gemeente aan de bel moet trekken als zijn indicatie afloopt, om zo te voorkomen dat hulp en ondersteuning na afloop van die indicatie zomaar wordt stopgezet.
Dat schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Kamer.

“De gemeente dient een systeem te hanteren waarin de cliënt tijdig wordt geïnformeerd en actief wordt benaderd over het aflopen van de indicatie en de gevolgen daarvan”, aldus de minister.
De minister antwoordt dit op vragen van PvdA-Kamerlid Kerstens.

Waarschuwingssysteem.
De gemeente Rucphen hanteert voor cliënten die na 1 januari 2019 een Wmo-beschikking krijgen wel een ‘waarschuwingssysteem’, maar voor andere cliënten doet zij dit (nog) niet.
Dat was reden voor Kerstens om bij de minister aan de bel te trekken.
Het Kamerlid had signalen gekregen dat de zorg na aflopen van indicaties onverwachts werd stopgezet.
De minister heeft de gemeente hiervoor inmiddels op de vingers getikt.
“Ik heb de gemeente gewezen op haar verantwoordelijkheid voor continuïteit in de zorgverlening.
Vooral voor mensen met een chronische aandoening is dat immers essentieel.
Daarbij hoort in mijn optiek ook het informeren van deze doelgroep met een indicatie die dateert van voor 1 januari 2019.
” Volgens de minister overweegt Rucphen om ook cliënten met een indicatie van voor 2019 te informeren over het aflopen van hun indicatie.

Korte duur.
De minister vindt het verder onwenselijk dat beschikkingen voor mensen met een levenslange beperking voor korte duur worden afgegeven.
Dat levert cliënten onnodig onzekerheid op en het leidt tot extra administratieve lasten.
“Dit moet en kan voorkomen worden”, schrijft De Jonge.
Zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet bevatten geen enkele juridische belemmering om langlopende beschikkingen af te geven.
Uitgangspunt is juist dat er meerjarige beschikkingen worden afgegeven, tenzij er omstandigheden zijn die tot een andere afweging moeten leiden, aldus de minister.
Dat kan zijn als er nog twijfels zijn of de zorgbehoevende wel thuishoort onder de Wmo 2015 of Jeugdwet, of beter naar de Wet langdurige zorg (Wlz) kan worden ‘overgeheveld’.

Periodiek.
De Wmo kent ook geen termijn waarna een eventuele herindicatie moet plaatsvinden.
Wel zijn gemeenten wettelijk verplicht periodiek te bekijken of de afgegeven beschikking nog steeds passend is.
“Hoe vaak dat noodzakelijk zal zijn, bepaalt de gemeente inderdaad zelf; dit hangt onder andere af van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en wat ten tijde van het onderzoek is vastgesteld”, aldus de minister.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Bron: Support Magazine.nl