Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Wajong.

De Eerste Kamer aanvaardde dinsdag wetsvoorstel Verdere activering jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes.
De fracties van VVD, FVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor, de fracties van GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF stemden tegen.

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong.

Aanvullende brief.
De Kamer voerde eerst nog een derde termijn van het debat met staatssecretaris Van Ark naar aanleiding van de brief die zij maandag 25 mei aan de Kamer stuurde.
De Eerste Kamer had om de brief gevraagd waarin de staatssecretaris dieper in ging op enkele punten die uit het debat naar voren kwamen, zoals een inspanningsverplichting om met een creatieve oplossing te komen voor de studieregeling en de invulling van een besproken discretionaire bevoegdheid om de duur van de garantieregeling tijdelijk te verlengen.

Kritiek.
Link: Een groot deel van de Kamer was tijdens het debat op 19 mei kritisch over onderdelen van het wetsvoorstel.

Met name de (beperkte) duur van de zogenoemde garantieregeling bij het verlies van werk leidde tot kritiek in de Kamer.
Daarnaast was er kritiek op het ontbreken van een toetsing vooraf aan het wetsvoorstel aan het VN-verdrag inzake personen met een handicap.
Daarbij kwamen nog de zorgen over de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de groep werkende Wajongers.

Positieve punten.
De harmonisatie van de huidige drie Wajongregelingen tot één nieuwe werd door de meeste senatoren als positief omschreven.
Dat betrof ook het uitblijven van een korting op de uitkering wanneer een Wajonger besluit een opleiding te volgen.
In de huidige wetgeving gebeurt dat wel.
Wel vroegen Kamerleden de garantie van de staatssecretaris dat geen enkele Wajonger er op achteruit zal gaan na harmonisatie.

Dinsdag is ook over zeven moties gestemd die tijdens het debat waren ingediend.
Vijf moties zijn aanvaard, twee moties zijn verworpen.

Aanvaarde moties.

* De motie-Ester c.s. verzoekt de regering met een creatieve oplossing te komen zodat Wajongers bij de ingang van het komende studiejaar 2020-2021 kunnen beschikken over de nieuwe studieregeling.
* De tweede motie-Ester c.s. verzoekt de regering met ingang van 1 juli 2021 jaarlijks over de bevindingen te rapporteren en op basis daarvan mogelijke verbeteringen van het Wajong-beleid te presenteren en over de invoering daarvan met de Kamer te overleggen.
* De motie-Stienen c.s. verzoekt de regering om de Eerste Kamer in de zomer van 2020 te informeren over hoe zij zich in 2021 gaat inzetten om de crisisbestendigheid van de garantieregeling te versterken en indien nodig haar discretionaire bevoegdheid in te zetten om de duur van de garantieregeling tijdelijk te verlengen.
* De motie-Schalk c.s. verzoekt de regering in de spoedwetgeving tijdelijke maatregelen te treffen waardoor de garantietermijn voor Wajongers zolang de coronacrisis voor deze doelgroep doorwerkt op economie en arbeidsmarkt tijdelijk wordt verlengd tot twee jaar.
* De motie-Van Pareren c.s. verzoekt de regering om de Wajongers die achteruitgaan in hun inkomen door de harmonisering te compenseren.

Verworpen moties.

* De motie-Kox c.s. verzoekt de staatssecretaris te bewerkstellingen dat binnen de kaders van de wet negatieve effecten voor Wajongers met een medische urenbeperking worden ondervangen, eerdere toezeggingen inzake de voortgezette werkregeling in stand blijven, de in de wet opgenomen garantietermijn ‘corona-proof’ wordt en de Kamer daarover te informeren, voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel.
* De motie-De Vries c.s. verzoekt de regering om te komen tot een novelle waarin zodanige garantieregelingen in het wetsvoorstel worden ingevoerd, dat er geen verslechtering zal ontstaan bij diegenen die er mogelijk op achteruit gaan door invoering van onderliggende harmonisatiewet.

Link: (Bron: Eerste Kamer)

Bron: SupportMagazine.nl