Debat uitvoering VN-verdrag Handicap: ‘Vrijblijvendheid moet er echt af’.

De voortgang van de uitvoering van het VN-verdrag is gister uitgebreid besproken in een Kamerdebat.
Daarin kwam de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag uitgebreid aan de orde.
De meeste partijen lieten aan het kabinet weten dat de uitvoering tot nu toe te vrijblijvend was.
Daarbij werd door de Kamerleden herhaaldelijk gewezen op inkomensachteruitgang van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun verslechterende positie op de arbeidsmarkt, woningmarkt en in het onderwijs.

Het debat werd in gebarentaal geopend door Kamervoorzitter Arib.
De kritische Kamerleden riepen het kabinet op goed te kijken naar de aanbevelingen in de schaduwrapportage, ze legden onder meer de volgende wensen op tafel:

* de uitvoering van het VN-verdrag Handicap moet minder vrijblijvend;

* de Rijksoverheid – het kabinet – moet waar nodig meer afdwingen of centraal regelen, zoals bij maatregelen voor toegankelijkheid, werk en inkomen, met harde doelen;

* veel meer gemeenten moeten aan de slag met lokale inclusie-agenda’s;

* vervoersvoorzieningen zoals Valys moeten beter (geen kilometerbudgetten en minder rompslomp);

* het openbaar vervoer moet sneller toegankelijk worden gemaakt;

* oplossingen voor de verslechterende inkomens- en arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking of chronische ziekte;

*snel meer toegankelijke woningen, geen vrijblijvendheid bij verbouwen van woningen en kantoren en voldoende woon-zorgvoorzieningen.

Aangenomen moties.
Tijdens een Kamerdebat kunnen Kamerleden een voorstel indienen om iets te gaan doen. Dat heet een motie.
Als zo’n motie wordt aangenomen, wordt het een afspraak.

Link: De volgende moties zijn aangenomen:

* Alle voor het VN-verdrag Handicap relevante ministeries gaan een werkagenda opstellen over hoe het verdrag uitgevoerd moet worden en betrekken daar de Alliantie VN-verdrag Handicap bij;

* Er komt een onderzoek naar de financiële positie van huishoudens met mensen met een beperking, omdat hun inkomenspositie al jaren verslechtert;

* Er moeten acties komen op het SamenSpeelAkkoord: dat akkoord moet zorgen voor komen meer toegankelijke speeltuinen, zodat kinderen met en zonder beperking vaker samen kunnen spelen;

* En er moeten op rijksniveau meer mensen met een beperking in dienst genomen worden.

Over een motie voor een actieplan voor toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt tijdens een volgend debat gestemd, omdat minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) niet aanwezig was.

Minister van VWS: ‘Schaduwrapportage dwingt tot actie’.
‘De schaduwrapportage dwingt wel tot actie’, liet minister De Jonge (VWS) tijdens het debat weten.
Hij zegde toe dat hij in overleg gaat met de andere ministers, zoals voor wonen, vervoer en werk.
De andere ministeries moeten meer doen.
Daarnaast gaat hij gemeenten aanspreken op het nakomen van hun wettelijke verplichting om te komen met lokale inclusieagenda’s.
Dit wil hij verder niet afdwingen bij de gemeenten.

Verder gaf de minister aan dat het VN-verdrag ‘niet in één keer te realiseren is’.
Maar: ‘De Alliantie moet het wel merken dat er vooruitgang in zit.
’ Dat geldt volgens hem ook voor de ervaring die mensen in de praktijk hebben bij de uitvoering van de plannen.

Bron: Ieder(in).