Convenant kwaliteit ziekenvervoer belangrijke stap.

Patiënten-/cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van het ziekenvervoer.
Met de ondertekening van het Convenant Richtlijnen Ziekenvervoer is een belangrijke stap gezet in het nakomen van die afspraken.

Patiënten/cliënten mogen niet alleen rekenen op een goede kwaliteit van het vervoer, zij kunnen er ook op vertrouwen dat klachten adequaat worden behandeld, zodat deze uiteindelijk leiden tot merkbare verbeteringen.
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Zorgverzekeraars Nederland hebben met elkaar hiervoor richtlijnen opgezet.
Deze moeten een goede basis zijn voor de balans tussen prijs, kwaliteit en doelmatigheid.
Met de ondertekening van dit convenant beloven alle partijen zich om hier gezamenlijk op toe te zien.

Verkenning problemen inkoop ziekenvervoer.
Aanleiding voor het convenant was de toezegging in 2019 van de minister van VWS aan de Tweede Kamer om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te vragen om met partijen een verkenning te doen over mogelijke problemen bij de inkoop van het ziekenvervoer.
Dat leidde tot verkennende gesprekken, aanvankelijk onder leiding van de NZa, en in een latere fase met instemming van de NZa onder regie van de partijen zelf.

KNV hield gedurende het proces afstemming met de vakbonden.
De NVN en de NFK deden datzelfde met andere patiëntenorganisaties.
Een kwaliteitskader ziekenvervoer dat de NVN al eerder opstelde diende als startdocument voor het nieuwe richtlijnenkader.
Naast afspraken over de kwaliteitsniveaus zijn ook afspraken gemaakt over de verbetercyclus.

Link: Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer (pdf – 2 MB)

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in)