College maant kabinet tot actie.

Het VN-verdrag handicap is vorig jaar juli in werking getreden.
Het College voor de Rechten van de Mens heeft nu de eerste jaarlijkse rapportage uitgebracht.
Hierin wordt beschreven hoe het staat met de uitvoering van het verdrag.
Het College heeft hiervoor knelpunten in kaart gebracht op het gebied van onder meer toegankelijkheid, mobiliteit, onderwijs, arbeid en zelfstandig wonen.
Het College is kritisch, want mensen met een handicap staan nog te vaak buiten de maatschappij.
Wat Ieder(in) betreft mag de overheid nog strenger worden aangesproken over het aanpakken van de knelpunten.

Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de implementatie van het verdrag.
Het publiceert voortaan jaarlijks een rapportage met de stand van zaken en aanbevelingen aan de regering.
Het college dringt er bij de regering op aan de bevindingen en aanbevelingen mee te nemen bij de verdere uitwerking van het VN-verdrag.

Regeerakkoord.
Ieder(in) onderschrijft de bevindingen en herkent de concrete knelpunten die het College benoemt.
Wat in het rapport van het College wat ons betreft nog meer aandacht verdient, is een koppeling met het regeringsbeleid.
In het regeerakkoord van de nieuwe regering staat onder meer het voornemen om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie.
Ook wordt per 2018 de Wajong-uitkering verlaagd.
Beide maatregelen pakken erg nadelig uit voor mensen met een arbeidsbeperking en dragen niet bij aan hun kansen om volwaardig mee te doen in de samenleving.

Het vervangen van de loonkostensubsidie betekent voor veel mensen met een beperking dat zij – zelfs bij een volledige baan – nooit boven bijstandsniveau kunnen verdienen.
Bovendien verslechteren hun arbeidsvoorwaarden.
Ze bouwen minder pensioen op en de opbouw van hun WW-rechten gaat trager.
Ook voor Wajongers heeft het regeerakkoord nadelige gevolgen.
Hun uitkering wordt verlaagd van 75% van het minimumloon, naar 70%. Een forse stap terug voor mensen met een structureel laag inkomen en met veel te weinig kansen op de arbeidsmarkt.

Opvallende aanbevelingen.
Hieronder enkele opvallende aanbevelingen van het College aan het kabinet:

. Leg in de Kieswet vast dat hulp in het stemhokje voor mensen met een verstandelijke beperking is toegestaan.
. Houd voldoende toezicht ten aanzien van de minimumnormen voor toegankelijkheid.
. Neem maatregelen om ervoor te zorgen dat websites van private aanbieders toegankelijk worden.
. Zorg dat deadlines voor toegankelijk openbaar vervoer gehaald worden (Eerdere deadlines zijn vaak niet gehaald en nieuwe deadlines worden niet of nauwelijks gesteld).
. Zie erop toe dat mensen die ervoor kiezen in een zorginstelling te wonen zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen waar zij willen wonen, met wie en in welke vorm.
. Neem inclusief onderwijs als uitgangspunt voor het onderwijsbeleid.

Ieder(in) maakt deel uit van de Alliantie VN-verdrag.

De Alliantie start begin 2018 met het opstellen van een schaduwrapportage.
Deze schaduwrapportage wordt, samen met de rapportage van de Nederlandse overheid, aan de VN-commissie in Geneve voorgelegd.

Zie voor het rapport de website van het College voor de Rechten van de Mens. 

Bron: Ieder(in)