College adviseert regering: laat zien hoe nieuwe arbeidswetgeving aansluit op VN-verdrag Handicap.

Het College voor de Rechten van de Mens komt met een checklist om wetgeving rondom arbeidsparticipatie beter aan te laten sluiten op het VN-verdrag Handicap.
Het advies met checklist is gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ieder(in) heeft in februari aan de Eerste Kamer gevraagd te wachten met stemming over het wetsvoorstel Wajong, zodat Eerste Kamerleden het advies van het College kunnen meenemen in hun afweging.

Harmonisatie van de Wajong.
Het College ziet dat het kabinet veel maatregelen neemt, die elkaar in hoog tempo opvolgen en die mensen met een arbeidsbeperking raken; soms met nadelige gevolgen.

Zo behandelt de Eerste Kamer over een paar weken de wetswijziging voor de Wajong (harmonisatie Wajong).
Over de gevolgen van de voorgenomen wijziging bestaat veel onzekerheid bij mensen met een arbeidsbeperking.

Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de harmonisatie van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap.
In een brief aan de Eerste Kamer hebben wij al eerder laten weten dat er onzorgvuldig is gehandeld en hebben we gewezen op een alternatief dat wel in lijn is met het VN-verdrag Handicap.
Het advies van het College onderschrijft onze bevindingen.

Breed Offensief.
Maatregelen die moeten leiden tot meer eigen regie en maatwerk, blijken in de praktijk niet goed te werken, zegt het College in het advies aan de regering.
Bij de besluitvorming over het recente regeringsvoorstel in het kader van een Breed Offensief is dit, mede vanuit het verdrag, dan ook een groot punt van aandacht.
Wat nog meer opvalt is de complexiteit van de maatregelen.
Zelfs experts op deze terreinen vinden de maatregelen moeilijk te doorgronden.

Waarom dit advies.
Het College voor de Rechten van de Mens is sinds 2016 toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap in Nederland.
Het College heeft van jongeren en mensen die al sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben veel signalen gekregen over stage, wonen, inkomen en werken.
Voor een groot deel gaan die signalen over ontwerpwetgeving: nieuwe maatregelen die bedoeld zijn om de positie van mensen met een beperking te versterken, maar waar veel mensen met een beperking anders over denken.
Het College heeft daarom besloten om breed te kijken naar de positie van deze mensen in het licht van het VN-verdrag Handicap.

Link: Lees het advies van het College voor de Rechten van de Mens.

(Het College werkt nog aan een toegankelijke samenvatting en checklist op hun website.)

Bron: Ieder(in)