Belangrijke wijziging Toeslagenwet per 1 juli 2016 voor mantelzorger.

De toeslagenwet vult een aantal sociale uitkeringen (ziektewet, WIA, WAO, Wajong, IOW, WW) aan met een toeslag tot het relevant sociaal minimum, als u daar met uw (gezins)inkomen onder blijft.
Uw leefsituatie is daarbij ook van belang: getrouwd of daarmee gelijkgesteld of alleenstaand.
Per 1 juli 2016 is daar bijgekomen: alleenstaand-woningdeler.

Wanneer bent u een alleenstaand-woningdeler?
U bent alleenstaand-woningdeler als u:

21 jaar of ouder bent èn
de woning deelt met minstens 1 andere medebewoner.
Wat zijn de gevolgen voor u als mantelzorger?

Bent u mantelzorger met één van de genoemde uitkeringen en alleenstaand-woningdeler? Dan betekent dit een vermindering van de toeslag die u anders op uw uitkering zou krijgen.

Geleidelijke verlaging.
Omdat de invoering van het begrip alleenstaand-woningdeler ingrijpende gevolgen heeft, wordt de toeslag die u nu krijgt geleidelijk verlaagd.
Van 1 juli 2016 tot 1 januari 2019 wordt de toeslag elk jaar 5% lager.

Bewoners die niet worden meegeteld als medebewoner

Bewoners die jonger zijn dan 21 jaar.
studenten die een opleiding volgen waardoor zij recht kunnen hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming inde studiekosten
studenten die een Beroep Begeleidende Leerweg volgen (BBL)
bewoners van een verpleeghuis of groepswoning voor gehandicapten volgens de Wet langdurige zorg (Wlz)
bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder
uw verhuurder of huurder, tenzij het gaat om naaste familie bijvoorbeeld opa, vader, (schoon)zus of (klein)kind zij gelden wel als medebewoner
Aandachtspunt

Als de situatie van de personen waarmee u woont verandert, moet u dit binnen 1 week nadat deze verandering bij u bekend had kunnen zijn, aan het UWV doorgeven.

Bron: Mezzo

 

Bron: Atlas van zorg & hulp