Aanpassingen passend onderwijs.

Twee jaar na de invoering van passend onderwijs ontvangen nog altijd te veel kinderen geen of te laat de ondersteuning die zij nodig hebben om naar school te kunnen.
De Tweede Kamer sprak hier de afgelopen weken over met staatssecretaris Dekker.
Het leidde tot aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat in 2017 elk kind goed en passend onderwijs krijgt.

In aanloop naar de overleggen tussen Kamer en staatssecretaris, wezen ouder- en belangenorganisaties op problemen en knelpunten in het passend onderwijs.

Een van die problemen is het forse aantal kinderen dat geen onderwijs krijgt.

Thuiszitters.
Sinds de invoering van het passend onderwijs is het aantal kinderen dat vanwege een beperking, aandoening of gedragsproblemen geen onderwijs krijgt, gestegen.
Daling van het aantal thuiszitters was een van de bedoelingen van de invoering.
Maar in plaats daarvan liep het aantal leerlingen voor wie de ouders een leerplichtontheffing aanvroegen op, vanwege het ontbreken van een passende ondersteuning.
Om te voorkomen dat deze leerlingen langdurig thuis zitten, besloot de Tweede Kamer dat de regels voor het verkrijgen van een vrijstelling van de leerplicht veranderd worden.
Daarnaast ontwikkelt het kabinet een nieuw ondersteuningsaanbod zodat kinderen maatwerk krijgen en leerplichtambtenaren krijgen meer bevoegdheden om voor passende oplossingen te zorgen.

Meer transparantie.
Een ander probleem is het gebrek aan transparantie.
Het is niet altijd inzichtelijk hoe geld voor passend onderwijs door scholen wordt besteed.
Samenwerkingsverbanden van scholen verdelen het geld onderling.
Schoolbestuurders besturen hun school én zijn tegelijk bestuurder van het samenwerkingsverband waartoe hun school behoort.
Dat leidt tot conflicterende belangen.
Om hier een einde aan te maken besloot de Kamer tot een code goed bestuur en onafhankelijk toezicht.
In het voorjaar verschijnt bovendien een rapport van de Algemene Rekenkamer over de besteding van de middelen voor passend onderwijs.

Het kind centraal.
Tot grote blijdschap van ouders en belangenorganisatie besloten de Kamerleden ook dat financiën nooit leidend mogen zijn.
De ondersteuning die een kind krijgt en de afweging of een leerling naar speciaal of regulier onderwijs gaat, hangen af van wat het kind nodig heeft. Het kind staat centraal en niet het geld.

Halverwege 2017 verschijnt de volgende voortgangsrapportage passend onderwijs.
Dan zal worden gekeken of de veranderingen die de Kamer doorvoert, zorgen voor oplossingen en voor écht passend onderwijs.

BRON : Ieder(in)