Aanpassingen Mediawet noodzakelijk.

Voor ruim twee miljoen mensen is het audiovisuele media-aanbod nu nog onvoldoende toegankelijk.
De huidige mediawet voldoet niet aan het VN-verdrag Handicap en de Europese richtlijn.
Op dinsdag 26 mei behandelt de Kamer de wijziging van de mediawet.
Ieder(in) roept samen met andere organisaties op om nu te regelen dat het media-aanbod toegankelijk wordt voor iedereen.

Niet betrokken bij Wijziging Mediawet.
De mensen om wie het gaat en hun vertegenwoordigen organisaties zijn ondanks een duidelijke verplichting van het VN-verdrag Handicap niet betrokken bij de wijziging van de Mediawet die nu voorligt.
Het wetsvoorstel dat dinsdag besproken wordt voldoet bovendien niet aan de bepalingen van het VN Verdrag en de Europese richtlijn.

Het VN-verdrag Handicap (Toegankelijkheid, artikel 9/Vrijheid meningsuiting/toegang tot informatie, artikel 21) bepaalt dat informatie en (massa)media voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Link: Ook artikel 7.1 van de Europese audiovisuele mediadienstenrichtlijn is duidelijk:

“De lidstaten zorgen er onverwijld voor dat de diensten die door onder hun bevoegdheid vallende aanbieders van mediadiensten worden geboden, door middel van evenredige maatregelen voortdurend en in toenemende mate toegankelijker worden gemaakt voor personen met een handicap.”

Noodzakelijke aanpassingen.
Om de Mediawet in lijn te brengen met de Europese richtlijn en het VN-verdrag Handicap zijn aanpassingen noodzakelijk.
Ieder(in) pleit samen met samenwerkingspartners voor het in de mediawet opnemen van kwantitatieve en kwalitatieve doelen voor toegankelijkheid.
Belangenorganisaties en kennisorganisaties moeten hierbij worden betrokken en een structurele rol krijgen.
Het Commissariaat voor de Media krijgt een belangrijke rol in het monitoren van de voortgang, waarbij de kwantitatieve doelen voor verbetering jaarlijks toenemen.
Tot slot pleiten partijen ervoor om in de mediawet toegankelijke crisiscommunicatie structureel te regelen.

Link: Reactie op nota Mediawet van Minister Slob (pdf – 190 KB)

Bron: Ieder(in).