Aandacht voor positie mensen met beperking in Kamerdebat over discriminatie.

Op de internationale mensenrechten dag van 10 december spreekt de Tweede Kamer in een algemeen overleg over discriminatie.
Een mooie dag om ook vanuit het perspectief van mensen met een beperking in gesprek te gaan over mensenrechten en gelijke kansen.
Man in rolstoel op de rug gezien met meerdere benen van andere mensen die ook op het zebrapad lopen
Gelijkwaardigheid van mensen is één van de basis fundamenten van onze rechtsorde en het VN-verdrag Handicap.
Discriminatie ‘op welke grond dan ook’ past hier niet bij.
Dit geldt voor iedereen – ook voor mensen met een beperking.
Zij ervaren in hun dagelijks leven nog altijd uitsluiting en discriminatie.
Meldingen daarover nemen in aantal zelfs toe.
Ieder(in) roept de Kamer op om oog te hebben voor de discriminatie die mensen met een beperkingen ervaren en hier actie op te ondernemen.

De praktijk: uitsluiting en discriminatie.
Mensen met een beperking ervaren in hun dagelijks leven nog altijd uitsluiting en discriminatie.
Meldingen daarover nemen in aantal zelfs toe.
Ieder(in) vraagt de Kamer daarom in te zetten op het bevorderen van kennis en bewustwording omtrent diversiteit en inclusie, zowel landelijk als lokaal.
En daarbij de zichtbaarheid en bekendheid van (lokale) anti-discriminatie voorzieningen te versterken.

Doorbreek de impasse rond het Facultatief Protocol.
In het VN-verdrag Handicap worden de rechten van mensen met een beperking beschreven.
Hierbij hoort ook dat Nederland de aanvullende verklaring, het Facultatief Protocol tekent en uitvoert.
Dit protocol maakt het mogelijk dat ieder individueel persoon rechtstreeks een klacht kan indienen bij het Comité in Geneve als hij of zijn vindt dat het VN-verdrag Handicap niet wordt nageleefd.
Ieder(in) vraagt om duidelijkheid over de stand van zaken rond de ondertekening door Nederland van dit protocol.

Covid19 maatregelen toetsen aan VN-verdrag Handicap.
Als gevolg van de coronacrisis neemt de overheid voortdurend maatregelen.
De meeste van deze maatregelen zijn echter gericht op de ‘gemiddelde mens’ en niet op mensen in al hun diversiteit.
Nog altijd is daarbij geen of onvoldoende aandacht voor mensen met een beperking, chronische ziekte of een hoger gezondheidsrisico.
Ieder(in) vraagt daarom álle Covid19 maatregelen te toetsen aan het VN-verdrag Handicap en hier ook richting gemeenten, die lokaal veel van de maatregelen moeten uitvoeren, aandacht voor te vragen.

Gelijkwaardigheid is een fundament.
Te vaak ervaren mensen (met een beperking) uitsluiting, drempels in de toegankelijkheid en ongelijke kansen op meedoen.
Bewustwording en kennis over inclusie en diversiteit zijn belangrijke voorwaarden om stigmatisering, uitsluiting en discriminatie te voorkomen.
We blijven ons daarom inzetten voor een samenleving waar er voor iedereen plek is en discriminatie in de kiem wordt gesmoord.

Link: Brief aan Kamer AO Discriminatie 10 december (pdf – 121 KB)

ReadSpeaker Lees voor
 

 

Bron: Ieder(in)