Verbeterplan voor cliëntondersteuning langdurige zorg.

Betere onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zorgkantoren en landelijke organisaties voor cliëntondersteuning hebben hiervoor een gezamenlijk plan opgesteld. Ieder(in) vindt het een goede zaak dat er werk wordt gemaakt van onafhankelijke clientondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Mensen moeten goed geïnformeerd worden en de beste keuzes kunnen maken […]

Merijn kan niet naar gewone scholen: ‘Rolstoeltoilet was alleen voor leerkrachten’

Duizenden kinderen met een beperking gaan niet naar school vanwege lichamelijke of psychische redenen. De zorg die zij nodig hebben, zou beter moeten aansluiten bij scholing zodat ook zij onderwijs kunnen genieten, vinden hoogleraren en belangenorganisaties. Om hun punt kracht bij te zetten gaven vandaag drie minderjarige ambassadeurs van de Nederlandse Stichting voor […]

Sluiting Juridisch Steunpunt: ’Mensen moeten het zelf maar uitzoeken’.

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) werd gedwongen te sluiten. Directeur Illya Soffer vreest in een interview met de Nationale Zorggids dat mensen met een beperking niet meer de zorg krijgen waar zij recht op hebben. ‘Zij dreigen in het ergste geval uit beeld te raken en nog dieper in de problemen te komen […]

Nationale Ombudsman: ‘Onduidelijkheid over eigen bijdrage Wmo’

De Nationale ombudsman ontvangt sinds enkele weken klachten en signalen van burgers over de invoering van een nieuw, vast abonnementstarief eigen bijdragen van €17,50 voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Er is veel onduidelijkheid over dit nieuwe tarief. Reinier van Zutphen: “Daarom vraag ik minister De Jonge van […]

Woning toegankelijk maar pad ernaartoe niet.

Veel nieuwe woningen hebben een keurig toegankelijke deur – met een drempel van maximaal 20 mm – maar vervolgens geen toegankelijke aansluiting op de openbare weg. Dit is een van de punten die Ieder(in) en vijf andere belangenorganisaties aansnijden in een brief aan de Tweede Kamer. De organisaties willen dat het Bouwbesluit voortaan […]

Pak knelpunten zorg en onderwijs aan.

Veel kinderen met een beperking hebben op school ook zorg en ondersteuning nodig, maar dat is nu niet goed geregeld. Minister Slob (minister voor basis- en voortgezet onderwijs) en minister De Jonge (minister van VWS) hebben tien maatregelen aangekondigd om knelpunten rond zorg in het onderwijs aan te pakken. Ieder(in) is blij dat […]

Kabinet verzaakt bij regelen klachtrecht VN-verdrag.

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het zogenaamde Facultatief Protocol van het VN-verdrag Handicap. Deze aanvullende verklaring bij het verdrag maakt het mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij het VN-Comité in Genève als het VN-verdrag niet wordt nageleefd. Maar daarvoor moet het kabinet deze verklaring wel eerst tekenen en dat […]

Mooi Vlaams voorbeeld: het breed onthaal.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), bezocht vorig jaar met een aantal zorgbestuurders onze Zuiderburen om kennis te maken met het zorgsysteem aldaar. Vlaanderen heeft één toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, genaamd: het breed onthaal. Dit bezoek inspireerde Illya Soffer tot het schrijven van een uitgebreide analyse van de […]

Meldpunt voor klachten over beschut werken.

De Nationale Ombudsman heeft een meldpunt geopend voor klachten over beschut werk. De ombudsman verzamelt klachten over de manier waarop de gemeente of sociaal-werkbedrijven omgaan met de problemen waar werknemers tegenaan lopen. Niet iedereen weet waar hij of zij terecht kan met een klacht. De regels voor beschut werk zijn behoorlijk ingewikkeld. De […]

Verkiezingen Provinciale Staten: Stem jij ook?

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer. Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Een nieuwe schouwlijst helpt bij het toegankelijk maken van de stembureaus. Toegankelijkheid beoordelen. Het recht om […]