Onafhankelijk leven is voortaan een gemeentetaak.

Met de decentralisatie van zorgtaken en het van kracht worden van het VN-Verdrag Handicap hebben gemeenten de komende jaren een flinke klus te klaren. Een klus die aanmerkelijk verder reikt dan het beter toegankelijk maken van de publieke ruimte. Mensen met een beperking hebben recht op een onafhankelijk leven, volgens het VN-Verdrag. Onafhankelijk […]

Kabinet, zie af van oneerlijke plannen.

Woensdag behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een belangrijke begrotingsbehandeling, want op het gebied van werk en inkomen valt er nog een hoop te verbeteren voor mensen met een beperking. Twee maatregelen die tijdens het debat worden besproken en binnenkort mogelijk worden ingevoerd, hebben nadelige gevolgen voor mensen […]

‘Ouderen in de Wmo zijn vaker emotioneel eenzaam’.

Mensen in de Wmo zijn tussen 2015 en 2016 iets eenzamer geworden op emotioneel vlak. Zij zouden een intieme relatie of vertrouwenspersoon ontbreken. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In 2015 concludeerde het SCP dat 17 procent van de mensen in de Wmo emotioneel eenzaam was, in 2016 was dat 22 procent. […]

3 december Internationale Dag van Mensen met een beperking.

Ter gelegenheid van deze dag wil de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) aandacht vragen voor de uitvoering van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat 1 januari 2017 in Nederland van kracht werd. De BGH is niet één dag, maar het hele jaar actief voor de belangen van mensen met een […]

College maant kabinet tot actie.

Het VN-verdrag handicap is vorig jaar juli in werking getreden. Het College voor de Rechten van de Mens heeft nu de eerste jaarlijkse rapportage uitgebracht. Hierin wordt beschreven hoe het staat met de uitvoering van het verdrag. Het College heeft hiervoor knelpunten in kaart gebracht op het gebied van onder meer toegankelijkheid, mobiliteit, […]

‘Mensen met een beperking nog te vaak buiten samenleving’.

Mensen met een beperking doen nog onvoldoende mee in de Nederlandse samenleving. Dat staat in een rapport van het College voor de Rechten van de Mens, dat vandaag wordt aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gehandicapten ondervinden grote belemmeringen op gebied van arbeid, zelfstandig wonen, onderwijs en toegankelijkheid […]

Minder uitkering en veel te weinig werk.

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Om dit te bereiken wordt een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds spraken overheid en bedrijfsleven af extra arbeidsplaatsen te creëren voor met mensen met een beperking: de banenafspraak. Anderzijds worden de uitkeringen verlaagd, om mensen met een arbeidsbeperking te prikkelen aan het werk […]